Voorwaarden

Download de Gebruikersvoorwaarden 

Gebruiksvoorwaarden voor Deelnemers en Stemmers

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Challenge: Wedstrijd waarbij Deelnemers zichzelf verkiesbaar stellen en de Organisator de mogelijkheid biedt aan Stemmers om (online) hun stem op een Deelnemer uit te brengen.
Deelnemer: Een natuurlijk persoon die, via een door of namens de Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven deel te willen nemen aan een Challenge, een account heeft aangemaakt en heeft aangegeven akkoord te gaan met de privacyverklaring en de Deelnamevoorwaarden. Deelname kan betekenen zelf deelnemen of iets/iemand anders voordragen.
Deelnamevoorwaarden: de spelregels en deze Gebruiksvoorwaarden waaronder de Organisator een Challenge aanbiedt en/of organiseert.
Derde: Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan de Organisator of SoapBox is gelieerd.

Gebruiker: Deelnemer, Stemmer en/of bezoeker van een website of online portal welke onderdeel uitmaakt van de Challenge.


Organisator: De (rechts)persoon die de Challenge organiseert en/of aanbiedt.
SoapBox: SoapBox B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht. De rechtspersoon die in opdracht van de Organisator de technische ondersteuning en online communicatie met betrekking tot de Challenge verzorgt.
Stemmer: een natuurlijk persoon die, via een door of namens de Organisator gestuurde link naar zijn/haar e-mailadres, heeft aangegeven te stemmen op het profiel van een Deelnemer en akkoord gaat met de Deelnamevoorwaarden.

2. Organisator

De Organisator draagt de verantwoordelijkheid voor de Challenge. De Organisator maakt zich steeds expliciet als zodanig bekend bij het publiek of de doelgroep. SoapBox is eigenaar van het format van de Challenge en draagt, in opdracht van de Organisator, zorg voor het online gedeelte van de Challenge.

3. Toepasselijkheid voorwaarden en uitsluiting deelname

Op de Challenge zijn de Deelnamevoorwaarden van toepassing. De Voorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers van de website(s) en/of online portalen die onderdeel uitmaken van de Challenge.


Indien Gebruiker in strijd handelt met de Deelnamevoorwaarden, is SoapBox te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om een account (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen of te verwijderen.


4. Verantwoordelijkheid Organisator en SoapBox voor content<

De website(s) of online portalen die de Challenge ondersteunen kunnen tevens hyperlinks naar websites of content van Derden bevatten. Door hierop te klikken wordt de online omgeving van de Challenge verlaten en komt de Gebruiker op de website van Derden.
SoapBox of de Organisator hebben geen invloed op deze websites of online portalen. De opname of aanwezigheid van content van Derden op de website(s) of online portalen die de Challenge ondersteunen impliceert niet dat de Organisator of SoapBox deze content onderschrijft. De Organisator en SoapBox accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en de juistheid van de informatie of het gebruik van websites of diensten van of aangeboden door Derden. 
Op de websites die de Challenge ondersteunen kunnen Gebruikers zelf een profiel aanmaken en content plaatsen. De Organisator of SoapBox controleren de communicatie tussen Gebruikers niet inhoudelijk en hebben geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door Gebruikers geplaatste content. Zie nader onder 7.

5. Account

Om deel te nemen aan een Challenge dient de Gebruiker een account aan te maken op de website die de Challenge ondersteunt. Gebruikers zijn te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen dat de informatie die wordt verstrekt compleet en juist is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. De Organisator behoudt zich het recht voor om te bepalen of een account daadwerkelijk wordt toegekend. De criteria hiervoor zijn per Challenge verschillend, maar het account kan geweigerd worden indien de gegevens niet correct zijn. 
Is de Gebruiker jonger dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te geven voor het aanmaken van een account op de website die de Challenge ondersteunt. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden garandeert de Gebruiker 16 jaar of ouder te te zijn. Het is niet toegestaan om een account voor iemand anders aan te maken zonder zijn of haar toestemming. 
Persoonlijke accounts kunnen worden verwijderd. Voor de procedure wordt verwezen naar de Privacyverklaring.

6. Gebruik van de website

De Gebruiker staat er jegens de Organisator en SoapBox voor in dat hij/zij gerechtigd en bevoegd is om deel te nemen aan de Challenge en gebruik te maken van de website. 
De website(s) of online portalen die de Challenge ondersteunen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beschikbaar gesteld aan de Gebruiker. De Organisator en SoapBox garanderen nadrukkelijk niet dat de website(s) of on line portalen volledig vrij zullen zijn van virussen, te allen tijde toegankelijk zijn, foutloos en zonder storingen zullen werken. 
Het is de Gebruiker niet toegestaan de website(s) te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de website(s) te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van (Challenge)gegevens afkomstig van en/of vertoond op de website(s) of via de online portalen is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de Organisator. Ten aanzien hiervan worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

7. Intellectueel eigendom en overige rechten;

Hieronder volgt een uiteenzetting van de verdeling van rechten en aanspraken op de Intellectuele Eigendomsrechten die tijdens (de uitvoering) van het project Water Innovation Challenge worden gebruikt en zullen worden ontwikkeld.


 1. Onder “Intellectuele Eigendomsrechten” of “IE” wordt verstaan alle geregistreerde en niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot registratie daarvan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, octrooien, rechten op uitvindingen, merkenrechten, databankrechten, auteursrechten (waaronder tevens wordt begrepen rechten op software), modelrechten, domeinnamen en rechten op know-how.
  Gelet op het feit dat Organisator (Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg & WML) initiatiefnemer is van het project Water Innovation Challenge en zij dit project heeft gefinancierd, zal zij gerechtigd zijn tot de vrije exploitatie van de resultaten die voortvloeien uit het project en daarop betrekking hebbende Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder onder meer wordt begrepen het duurzamer en bewuster behandelen van afvalwater & reststoffen en het meer optimale gebruik maken van de infrastructuur en het voorkomen van pieken tijdens de avondspits.

 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die aan Deelnemer toebehoorden voor de aanvang van het project Water Innovation Challenge, blijven toebehoren aan Deelnemer (“Deelnemer IE”). Deelnemer zal een niet-exclusieve licentie om niet verlenen aan Organisator voor het gebruik van de Deelnemer IE voor de realisatie van de resultaten uit het project Water Innovation Challenge. Voor zover de Deelnemer IE onmisbaar zullen zijn voor het gebruik van de resultaten die voortvloeien uit het project Water Innovation Challenge, zal Deelnemer aan Organisator een niet-exclusieve licentie om niet verlenen, met het recht om sublicenties te verlenen aan derden, op de Deelnemer IE voor de doorontwikkeling en exploitatie van deze resultaten, waaronder onder meer begrepen het duurzamer en bewuster behandelen van afvalwater & reststoffen en het meer optimale gebruik maken van de infrastructuur en het voorkomen van pieken tijdens de avondspits.

 3. De Intellectuele Eigendomsrechten die worden ontwikkeld tijdens het project Water Innovation Challenge zullen toekomen aan Deelnemer. Deelnemer zal aan Organisator een niet-exclusieve licentie om niet verlenen, met het recht om sublicenties te verlenen aan derden, voor het gebruik van deze Intellectuele Eigendomsrechten voor de doorontwikkeling en exploitatie van de resultaten voortvloeiende uit het project Water Innovation Challenge na afloop van dit project, waaronder onder meer begrepen het duurzamer en bewuster behandelen van afvalwater & reststoffen en het meer optimale gebruik maken van de infrastructuur en het voorkomen van pieken tijdens de avondspits.

 4. Indien Organisator en Deelnemer overeenkomen dat Intellectuele Eigendomsrechten op kosten van Organisator zullen worden doorontwikkeld, dan zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten aan Organisator en Deelnemer gezamenlijk toebehoren, in een nader overeen te komen verhouding.

 5. Organisator en Deelnemer zullen nadere afspraken maken over het beheer en exploitatie van de gemeenschappelijke Intellectuele Eigendomsrechten, waarbij Deelnemer bij voorbaat toestemming zal verlenen voor het verstrekken van licenties door Organisator aan derde partijen op de gemeenschappelijke Intellectuele Eigendomsrechten en voor overdracht van het aandeel van Organisator in de gemeenschappelijke Intellectuele Eigendomsrechten aan derden.De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect, inbreuk (kunnen) maken op exclusieve rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van SoapBox, Organisator of Derden.
De Organisator heeft het recht, met betrekking tot de op de website geplaatste content, met Gebruiker tot overeenstemming te komen over de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten.
De partners WML en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen t.z.t. in overleg treden met de deelnemende groepjes om de ideeën/ prototypes in cocreatie door te ontwikkelen.

SoapBox en de Organisator zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Derden die op basis van aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en/of privacyrechten bezwaar maken tegen publicatie en gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals aangeleverd of gepubliceerd door Gebruikers. De Gebruiker vrijwaart SoapBox en Organisator en alle aan hen gelieerde ondernemingen en personen voor alle aanspraken van Derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van Gebruiker in strijd met de Voorwaarden. Alle door SoapBox en Organisator gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zal de Gebruiker vergoeden.

8. Verboden of onrechtmatige content

Content die de Gebruiker nooit mag plaatsen of verspreiden via de website of het online kanaal dat de Challenge ondersteunt betreft/betreffen:


 • Content die discriminerend is;
 • Content die oproept tot geweld/pesten;
 • Content die in strijd is met goede zeden of goede smaak;
 • Content die pornografisch materiaal bevat;
 • Content waarmee criminele activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoapBox) commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
 • Content in strijd met enige wet, regelgeving of deze Voorwaarden.


Indien blijkt dat de content onrechtmatig en in strijd met de voorwaarden is, zal deze door SoapBox worden verwijderd van de website of ontoegankelijk worden gemaakt, zulks naar eigen inzicht van SoapBox.

9. Aansprakelijkheid

Voor zover er op grond van de wet enige aansprakelijkheid op SoapBox of de Organisator rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker beperkt tot vergoeding van de aantoonbare directe schade per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) en vervolgens tot maximaal € 10.000,=.
De aansprakelijkheid van SoapBox en Organisator voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoapBox en/of Organisator wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SoapBox of Organisator vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade. 
De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid door de directie van SoapBox en/of Organisator.

10. Geheimhouding

Gebruiker zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de Challenge en hierover niet communiceren met derden. Dit ziet op alle mondelinge en/of schriftelijke informatie, gegevens, know how en andere onderwerpen die in het kader van de Challenge wordt gegeneerd en/of uitgewisseld. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende drie jaar na de datum waarop de Challenge eindigt, met uitzondering van die informatie waarvan Gebruiker genoegzaam kan bewijzen dat deze informatie;
a. openbaar toegankelijk is of is geworden zonder dat er sprake is van enige schending van deze geheimhoudingsverplichting;
b. rechtmatig van een derde is verkregen, die de informatie rechtmatig in zijn/haar bezit had en gerechtigd is deze informatie openbaar te maken; c. waarvoor Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Soapbox en/of de Organisator dat de geheimhoudingsbepaling is opgeheven.


Gebruiker zal geen enkel gedeelte van de geheim te houden informatie aan enig ander persoon meedelen en/of gebruiken voor enig ander doel dan de Challenge, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Soapbox en/of de Organisator.


Gedurende de periode van de Challenge is van geheimhouding uitgezonderd het uitwisselen van informatie en kennis met studenten die eveneens betrokken zijn bij hetzelfde idee van de Challenge, voor zover deze uitwisseling noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Challenge;

11. Communicatie omtrent de Challenge en prijzenpakket


Indien u als Gebruiker vragen heeft over het online gedeelte van de Challenge kunt u per mail contact opnemen met de Organisator of met SoapBox. Over de uitslag of het aantal stemmen/deelnemers van de Challenge wordt niet gecorrespondeerd.
Bij sommige Challenges wordt door de Organisator een prijs aangeboden. De waarde van deze prijs kan afwijken. Indien er sprake mocht zijn van kansspelbelasting komt deze voor rekening van de Deelnemer. SoapBox is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de prijzen.


12.Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De vernietigde verklaringen zullen vervangen worden door toelaatbare bepalingen van gelijke strekking.
Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht.
Eventuele geschillen samenhangende met of voorvloeiende uit deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

13. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.